Links for Atom-avatar

Atom_avatar-0.0.2.tar.gz
Atom_avatar-0.0.3.tar.gz