Links for BaSiCPy

BaSiCPy-0.2.0.dev2-py3-none-any.whl
BaSiCPy-0.2.0.dev2.tar.gz
BaSiCPy-0.2.0.dev6-py3-none-any.whl
BaSiCPy-0.2.0.dev6.tar.gz
BaSiCpy-0.0.0.linux-x86_64.tar.gz