Links for BlaguesApi

BlaguesApi-0.10.tar.gz
BlaguesApi-1.0.tar.gz