Links for Bopytex

Bopytex-0.1.1.tar.gz
Bopytex-0.1.2.tar.gz
Bopytex-0.1.tar.gz
Bopytex-0.2.tar.gz