Links for EDS

EDS-0.1.tar.gz
EDS-0.2.tar.gz
EDS-0.3.tar.gz
EDS-0.4.tar.gz