Links for EcMasterPython

EcMasterPython-3.1.1.2-py3-none-any.whl
EcMasterPython-3.1.1.2.tar.gz