Links for EyeDiagnosisLib

EyeDiagnosisLib-0.1.0-py2.py3-none-any.whl
EyeDiagnosisLib-0.1.1-py2.py3-none-any.whl