Links for MyFirstPython

MyFirstPython-1.0.0.zip
MyFirstPython-1.1.0.zip
MyFirstPython-1.3.0.zip
MyFirstPython-1.4.0.zip
MyFirstPython-1.4.2.zip