Links for MySQL-python-embedded

MySQL-python-embedded-1.2.5.tar.gz
MySQL-python-embedded-1.2.6.tar.gz
MySQL-python-embedded-1.2.7.tar.gz