Links for OTPpy

OTPpy-0.1.0.tar.gz
OTPpy-0.1.2.tar.gz