Links for agm-logger

agm_logger-0.1.tar.gz
agm_logger-0.2.tar.gz