Links for ahs8p

ahs8p-0.0.1-py3-none-any.whl
ahs8p-0.0.1-py3.7.egg
ahs8p-0.0.1.tar.gz