Links for ailib

ailib-0.1.dev3.tar.gz
ailib-0.2.dev0.tar.gz
ailib-0.2.dev1.tar.gz
ailib-0.3.dev1.tar.gz