Links for aishvarya

aishvarya-1.0.0.tar.gz
aishvarya-1.0.1.tar.gz
aishvarya-1.0.2.tar.gz
aishvarya-1.0.3.tar.gz