Links for ajithmypythonlib

ajithmypythonlib-0.1.0-py3-none-any.whl
ajithmypythonlib-0.2.0-py3-none-any.whl
ajithmypythonlib-0.3.0-py3-none-any.whl