Links for aliyunpythonsdkcms

aliyunpythonsdkcms-0.1.1.tar.gz