Links for angles

angles-1.0.tar.gz
angles-1.1.tar.gz
angles-2.0.tar.gz