Links for applyai-vision

applyai_vision-0.6-py3-none-any.whl
applyai_vision-0.6.tar.gz