Links for arcane-tasks

arcane-tasks-0.2.0.tar.gz
arcane-tasks-0.2.1.tar.gz
arcane-tasks-0.3.0.tar.gz
arcane-tasks-0.3.1.tar.gz
arcane-tasks-0.3.2.tar.gz
arcane-tasks-0.4.0.tar.gz
arcane_tasks-0.2.0-py3-none-any.whl
arcane_tasks-0.2.1-py3-none-any.whl
arcane_tasks-0.3.0-py3-none-any.whl
arcane_tasks-0.3.1-py3-none-any.whl
arcane_tasks-0.3.2-py3-none-any.whl
arcane_tasks-0.4.0-py3-none-any.whl