Links for arviz

arviz-0.0.1-py3-none-any.whl
arviz-0.0.1.tar.gz
arviz-0.1.0-py3-none-any.whl
arviz-0.1.0.tar.gz
arviz-0.10.0-py3-none-any.whl
arviz-0.10.0.tar.gz
arviz-0.11.0-py3-none-any.whl
arviz-0.11.0.tar.gz
arviz-0.11.1-py3-none-any.whl
arviz-0.11.1.tar.gz
arviz-0.11.2-py3-none-any.whl
arviz-0.11.2.tar.gz
arviz-0.11.3-py3-none-any.whl
arviz-0.11.3.tar.gz
arviz-0.11.4-py3-none-any.whl
arviz-0.11.4.tar.gz
arviz-0.12.0-py3-none-any.whl
arviz-0.12.0.tar.gz
arviz-0.12.1-py3-none-any.whl
arviz-0.12.1.tar.gz
arviz-0.2.0-py3-none-any.whl
arviz-0.2.0.tar.gz
arviz-0.2.1-py3-none-any.whl
arviz-0.2.1.tar.gz
arviz-0.3.0-py3-none-any.whl
arviz-0.3.0.tar.gz
arviz-0.3.1-py3-none-any.whl
arviz-0.3.1.tar.gz
arviz-0.3.2-py3-none-any.whl
arviz-0.3.2.tar.gz
arviz-0.3.3-py3-none-any.whl
arviz-0.3.3.tar.gz
arviz-0.4.0-py3-none-any.whl
arviz-0.4.0.tar.gz
arviz-0.4.1-py3-none-any.whl
arviz-0.4.1.tar.gz
arviz-0.5.1-py3-none-any.whl
arviz-0.5.1.tar.gz
arviz-0.6.0-py3-none-any.whl
arviz-0.6.0.tar.gz
arviz-0.6.1-py3-none-any.whl
arviz-0.6.1.tar.gz
arviz-0.7.0-py3-none-any.whl
arviz-0.7.0.tar.gz
arviz-0.8.0-py3-none-any.whl
arviz-0.8.0.tar.gz
arviz-0.8.1-py3-none-any.whl
arviz-0.8.1.tar.gz
arviz-0.8.2-py3-none-any.whl
arviz-0.8.2.tar.gz
arviz-0.8.3-py3-none-any.whl
arviz-0.8.3.tar.gz
arviz-0.9.0-py3-none-any.whl
arviz-0.9.0.tar.gz